VEGAN MENU

V. ALOO GOBI
$16.00
V. AVO MASALA RICE
$7.00
V. AVOCADO P CHAT
$12.00
V. BEETROOT RICE
$6.00
V. BROWN RICE
$4.00
V. CAULI MANCHURIAN
$9.00
V. CHANA MASALA
$16.00
V. CHILI-G TOFU TIKKA
$15.00
V. COCO RICE
$6.00
V. CRISPY KALE
$8.00
V. CRISPY OKRA
$17.00
V. Lentil Soup
$9.00
V. PAPADUM
$4.00
V. ROTI
$3.00
V. VEG COCO CURRY
$16.00
V. VEGETABLE BIRYANI
$15.00
V. YELLOW DAL TADKA
$15.00